New blog! :D You can ask anything, incluiding to every character of naruto! http://ask-narutonextgen.tumblr.com/ask
The Next Generations kiddo’s are:
Narusaku’s:
Uzumaki Shina (red hair)
Uzumaki Kanade (pink)
Uzumaki Keisuke “KeiKei”
Sasuhina:
Uchiha Itsuki
Aburame:
Aburame Shinji
Leeten’s:
Rock Rui
Rock Shun
Shikaino:
Nara Yamaki
Nara Ryuuji
Gaara’s:
Sabaku no Touga
Konohamaru’s:
Sarutobi Yukiko

Others:
Hanai Tadashi
Todou Sekai
Hirose Ryuuk

New blog! :D You can ask anything, incluiding to every character of naruto! http://ask-narutonextgen.tumblr.com/ask

The Next Generations kiddo’s are:

Narusaku’s:

Uzumaki Shina (red hair)

Uzumaki Kanade (pink)

Uzumaki Keisuke “KeiKei”

Sasuhina:

Uchiha Itsuki

Aburame:

Aburame Shinji

Leeten’s:

Rock Rui

Rock Shun

Shikaino:

Nara Yamaki

Nara Ryuuji

Gaara’s:

Sabaku no Touga

Konohamaru’s:

Sarutobi Yukiko

Others:

Hanai Tadashi

Todou Sekai

Hirose Ryuuk

  1. loujinflorawinx2001 reblogged this from cailidevel
  2. crazy-shipper12 reblogged this from cailidevel
  3. cailidevel posted this